ANNA MYHRMAN/LANDSKAP

Vik

Olja, 70x80, 1983


Vik